Program činnosti klubu chovatelů Clun forest Sheep

Činnost klubu se řídí vlastním programem, který vychází ze statutu Svazu a dalších dokumentů Svazu.

Klub chovatelů Clun forest sheep je výběrové sdružení členů Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR, kteří vytváří tento klub s cílem podílet se aktivně na šlechtění a rozvoji chovu svého plemene, na propagaci plemene mezi členy SCHOK i mimo něj, na vzdělávání členů klubu a dalších aktivitách.

 

Členem klubu se může stát člen SCHOK, který svou činností ve svazu, výsledky v chovu svých zvířat, odbornými znalostmi a dalšími vlastnostmi dává záruku, že bude přínosem pro ostatní členy klubu i pro další rozvoj chovu plemene. Zájemce o členství v klubu projeví zájem podáním písemné přihlášky výboru nebo pověřenému členovi výboru klubu. Přihláška je projednána výborem klubu a pro přijetí za člena klubu musí být doporučena nadpoloviční většinou členů výboru klubu. Členství v klubu vzniká na základě zápisu zájemce do rejstříku členů klubu. Výbor klubu nebo pověřený člen požádá každoročně po 31.3. vedení svazu o verifikaci seznamu členů z hlediska toho, jestli některý z uvedených členů nepřestal být členem svazu.

 

Klub si pro svoji práci vytyčuje tyto hlavní cíle:

  • propagaci chovu ovcí plemene Clun forest, účast na výstavách,  sjednocování zájmu velkých i malých chovatelů těchto plemen
  • poskytování informací a rad začínajícím a mladým chovatelům Clun foresta a pomoc s realizací odbytu, zprostředkování vzdělání pro členy klubu i další chovatele v oblasti veterinární i zootechnické.
  • zprostředkování vzájemného setkávání chovatelů a výměny zkušeností
  • zajišťování poskytování relevantních a pravdivých informací mezi chovateli, členy klubu při nákupu a prodeji plemenných zvířat
  • ovlivňování procesu šlechtění plemene, stanovení standardu, chovného cíle a způsobu provádění a zveřejňování výsledků kontroly užitkovosti

 

K plnění těchto cílů používá klub především tyto nástroje:

 

  • členy klubu se stávají především chovatelé ovce Clun forest, kteří jsou schopni a ochotni poskytovat konkrétní a účinnou pomoc ostatním chovatelům k dalšímu rozvoji jejich chovů a  plemene jako celku.
  • ke komunikaci mezi členy klubu jsou využívány moderní prostředky komunikace: webové stránky klubu, e-mailová komunikace a další účinné a levné komunikační kanály

 

 

Tento program byl schválen na členské schůzi klubu chovatelů Clun forest dne  5.11.2010 na Seči. 


                 

English version            Русский