Pravidla klubu

Pravidla klubu chovatelů ovcí Clun Forest

Čl. 1 Název klubu
Club Clun Forest sheep

Čl. 2 Sídlo klubu
549 37 Žďárky 30

Čl. 3 Cíl a předmět činnosti klubu
A. Cíl činnosti klubu:
1. Rozšíření populace Clun Forest v ČR
2. Pomáhat členům klubu s chovem a šlechtěním, ale i s odbytem plemenných i jatečných ovcí plemene Clun Forest
B. Předmět činnosti klubu:
1. Propagovat a popularizovat chov ovcí plemene Clun Forest
2. Navrhovat chovný (chovatelský) cíl a plemenný standard ovcí plemene Clun Forest, rozsah kontroly užitkovosti a dědičnosti, kritéria odhadu celkové plemenné hodnoty, případně rozsah a způsob testování specifických znaků a vlastností ovcí plemene Clun Forest
3. Informovat členy klubu, případně širší veřejnost, o závažných rozhodnutích a změnách v oblasti chovu a šlechtění ovcí plemene Clun Forest
4. Stanovovat výběrová kriteria pro matky plemenných beranů a plemenné berany.
5. Podílet se na výběru stád pro uznávání a přezkušování šlechtitelských chovů ovcí plemene Clun Forest
6. Podílet se na řízení plemenné knihy plemene Clun Forest
7. Spolupracovat s právnickými a fyzickými osobami v oblasti šlechtění a výzkumu se zaměřením na chov a šlechtění ovcí.
5. Prosazovat zástupce klubu do výběrových komisí na jednotlivé NT na kterých se hodnotí plemeno Clun Forest
6. Pořádat nebo se podílet na organizaci výstav, přehlídek, seminářů a dalších chovatelských akcí
10. Vést webové stránky klubu.

Čl. 4 Postavení klubu
1. Klub je dobrovolným sdružením chovatelů ovcí plemene Clun Forest
2. Klub je organizační složkou Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR (dále jen SCHOK v ČR).

Čl. 5 Členství v klubu
1.Členy klubu se mohou stát chovatelé, kteří se ztotožňují s cílem a předmětem činnosti klubu.
2.Člen klubu má právo volit a být volen, při hlasování má jeden hlas.
3.Členství vzniká podáním písemné přihlášky výboru klubu.
4.Členství zaniká
a) Dobrovolným vystoupením člena na základě podání písemné žádosti člena předsedovi klubu nebo slovním vystoupením na členské schůzi
b) Zánikem klubu
c) Úmrtím člena
d) Porušením povinnosti člena, poškozováním zájmů klubu či řádu plemenné knihy Clun Forest, o kterém rozhodne RK
f) Ukončením členství v SCHOK ČR
5. Vedle členů klubu mají právo účasti na členské schůzi i jiných akcích pořadaných klubem také příznivci klubu (nečlenové). Mohou podávat návrhy a podněty k činnosti, nemají však právo hlasovat.

Čl. 6 Práva a povinnosti člena klubu
A. Práva:
1.Podílet se na veškeré činnosti klubu, předkládat návrhy, vyjadřovat se ke všem otázkám a hlasovat při jednáních klubu
2.Účastnit se všech akcí pořádaných klubem
3.Volit a být volen do orgánů klubu
4.Na získávání zápisů z členských schůzí a z jednání výboru elektronickou poštou

B. Povinnosti:
1.Dodržovat stanovy, schválená usnesení členské schůze a rozhodnutí výboru klubu
2.Hájit společné zájmy klubu a podporovat jeho činnost.
3.Řádně a včas plnit svoje závazky a úkoly dané klubem.
4.Umožnit ostatním členům klubu exkurzi ve svém hospodářství při dodržení podmínek stanovených chovatelem a závazných veterinárních norem a předpisů

Čl. 7 Orgány klubu
Členská schůze klubu
Výbor klubu
Předseda klubu
Jednatel klubu

Čl. 8 Členská schůze
1. Je nejvyšším orgánem klubu.
2. Schází se nejméně jedenkrát ročně.
3. Členskou schůzi svolává výbor písemně nejpozději čtrnáct dnů před datem jejího konání, s uvedením programu jednání a podle přání člena rozesílá pozvánky běžnou či elektronickou poštou. Výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi, požádá-li ho o to polovina členské základny a to do jednoho měsíce od podání této žádosti.
4. Členská schůze rozhoduje o založení a zániku klubu, změně pravidel a dalších skutečnostech, které si vyhradí.
5. Členská schůze schvaluje dlouhodobý program činnosti, pravidla, výroční zprávy.
6. Členská schůze volí výbor klubu
7. Rozhodnutí a usnesení členské schůze je přijato, pokud o něm rozhodne nadpoloviční většina přítomných členů klubu. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

Čl. 9 Výbor klubu
1. Výbor klubu je volený orgán klubu, organizuje činnost klubu a rozhoduje o všech podstatných záležitostech, které nejsou ve výlučné pravomoci členské schůze.
2. Výbor má 3-5 členů, jejich volební období je čtyřleté
3. Výbor klubu volí předsedu a jednatele klubu
4. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát za rok. Zasedání svolává předseda klubu čtrnáct dnů před datem konání, s uvedením jeho programu.
5. Jednání výboru je pro ostatní členy klubu veřejné.
6. Jednání výboru se může uskutečnit i formou internetového chatu.
7. Do působnosti výboru patří zejména:
a.sestavení plánu práce a finančního zajištění činnosti klubu,
b.vypracování návrhů šlechtitelských programů a hodnocení jejich realizace,
c.informování veřejnosti o činnosti klubu především prostřednictvím zpravodaje SCHOK nebo webových stránek klubu,
d.spolupráce s jinými organizacemi u nás i v zahraničí,
e.organizování propagačních a vzdělávacích akcí,
f.navrhování zástupců do výběrových komisí na jednotlivé NT, na kterých se hodnotí berani Clun Forest,
g.volba předsedy a jednatele.

Čl. 10 Předseda klubu
1. Je voleným členem výboru klubu Clun Forest. Řídí veškerou běžnou činnost, jednání klubu a jeho orgánů. Zastupuje klub vůči třetím osobám.
2. Zastupuje klub v Radě Plemenné knihy.
3. V jeho nepřítomnosti ho zastupuje v plném rozsahu jím pověřený člen výboru.
4. Předseda klubu podává na jednání klubu zprávu o činnosti výboru

Čl.11 Jednatel klubu
1.Je volený člen výboru klubu.
2.Zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti.
3.Zajišťuje zápisy z jednání klubu.
4.V jeho nepřítomnosti jej zastupuje jím pověřený člen výboru.

Čl. 13 Finanční zajištění činnosti klubu
1. Klub nárokuje na zajištění své činnosti potřebné finanční požadavky klubu v radě plemenné knihy SCHOK a provede vyúčtování těchto prostředků. Za hospodaření klubu je odpovědný předseda klubu.
2. Kontrolu hospodaření klubu přidělenými finančními prostředky zajišťuje revizní komise SCHOK.

Čl. 14 Vznik a zánik klubu
1. Klub vzniká na ustavující členské schůzi, na které jsou schváleny stanovy klubu.
2. Klub zanikne, rozhodne-li o tom nejméně 2/3 členů klubu. Likvidaci klubu provede revizní komise SCHOK.

Pravidla klubu chovatelů ovcí plemene Clun Forest byly schváleny na ustavující členské schůzi klubu v Částkově, dne 23.8.2008.


                 

English version            Русский